Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN;

1. Door het maken van een afspraak geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. 

a. De betaling dient voorafgaand aan de levering of direct aansluitend aan levering van de diensten contant te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

b. Bij uitzondering kunnen er afspraken gemaakt worden over betalen in termijnen, derhalve dient de betaling altijd binnen 14 dagen na levering van de diensten te zijn voldaan.

2. Ik verplicht mij door het aangaan van de overeenkomst de overeengekomen diensten te verlenen.

3. Ik ben niet aansprakelijk indien verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

a. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid welke in redelijkheid niet voor mijn risico behoort te komen. Storingen in de elektriciteit, nalatigheden van leveranciers welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en ziekte gelden uitdrukkelijk als overmacht.

4. Door het aangaan van de overeenkomst verplicht ik mij tot het zorgvuldig behandelen en huisvesten van uw hond.

5. Het gebruik van speelweide, het volgen van een cursus en uw hond brengen voor verblijf en/of trimbeurt is voor eigen risico

6. U bent aansprakelijk voor de schade die door onaangepast of afwijkend gedrag van uw hond wordt veroorzaakt.

7. U dient, uiterlijk voor de eerste kennismaking, alle relevante informatie over uw hond aan mij te verstrekken die van belang is voor een goede verantwoorde training, trimbeurt of verblijf van uw huisdier.

a. U bent verantwoordelijk voor alle schade die het gevolg zijn van het doorgeven van onjuiste informatie of het nalaten van het doorgeven van informatie.

8. U bent verplicht bij het aangaan van de overeenkomst te zorgen dat uw hond alle vereiste vaccinaties heeft ondergaan, dit betreft in ieder geval Distemper, Hepatitis en Parvo (DHP). Titeren is ook toegestaan.

a. U bent verplicht om loopsheid en klachten mbt hoesten en/of diarree aan mij door te geven voordat u met uw hond naar pension, trimsalon of het trainingsveld komt.

b. Uw hond moet gechipt zijn en de chip moet geregistreerd zijn op het juiste adres.

9. De eigenaar dient een WA verzekering te hebben die ook betrekking heeft op de honden binnen het gezin en hiervan bewijs te kunnen overleggen.

10. Om overlast bij omwonenden te voorkomen dient u zich te houden aan de afgesproken tijden om uw hond op te halen of te brengen.

a. Uw hond is op de route van uw auto tot en met het betreden van de speelweide/ woning aangelijnd totdat er toestemming is gegeven de hond los te laten.

b. Als uw hond zijn behoefte doet na het verlaten van de auto dient u deze op te ruimen.

11. U neemt bij deze kennis van het feit dat uw hond, ondanks mijn zorgvuldige inschatting tijdens trimmen, verblijf, training en gedragstherapie betrokken kan worden bij een bijtincident. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten die voortvloeien uit een bijtincident.

12. Aan het niet nakomen of het niet tijdig annuleren van afspraken zitten kosten verbonden.

b. Bij het niet tijdig annuleren of niet nakomen van afspraken behoud ik het recht om de overeenkomst stop te zetten zonder eventuele restitutie van betalingen.

13. Zonder nadrukkelijke toestemming van Mollie Hondenservice is het niet toegestaan foto-, film-, video- of geluidsopnames te maken. Bij het verlenen van toestemming dient de maker van de opnames deze geheel voor eigen gebruiksdoel te maken en alleen met toestemming van Mollie Hondenservice op internet te delen.


PENSION en TRIMSALON

14. De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.

15. U machtigt mij bij het aangaan van de overeenkomst om in geval van ziekte, of redelijk vermoeden van ziekte, tijdens het verblijf van uw hond, op uw kosten een dierenarts te raadplegen, en maatregelen te nemen, die mij in de gegeven situatie juist voorkomen.

a. Wanneer de contacten met u, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van uw hond kan mij dit niet worden toegerekend.

16. Ik zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van de huisvesting en verzorging van uw hond. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze mondeling dan wel schriftelijk overlegd.

17. Wanneer uw hond minimaal 6 maanden oud is en afhankelijk van leeftijd en conditie van de hond, kan het voorkomen dat ik tijdens het uitlaten met uw hond mee fiets. Het tempo is afgestemd op 'het draven' van uw hond zodat het bewegingsapparaat op een verantwoorde wijze wordt belast.

18. Wanneer uw hond lijdt aan zodanig overgewicht dat hij gedurende de trimbeurt niet zelfstandig kan blijven staan zullen er extra kosten in rekening gebracht worden.

19. Vanuit privacy oogpunt en om onrust bij alle honden te voorkomen is het niet toegestaan zonder toestemming buiten de afgesproken tijd aan te bellen of zonder toestemming uw hond te roepen of uw hond te benaderen via achtertuin of speelweide.

20. Ik geef het dier niet mee aan andere personen dan de eigenaar, zoals bijvoorbeeld buren, kinderen of familie van de eigenaar, tenzij de eigenaar van het dier mij daartoe, per mail, sms of whatsapp, toestemming heeft gegeven.

21.U dient ervan op de hoogte te zijn, dat tijdens de periode dat uw dier bij mij verblijft, eventueel zelf meegebrachte riemen, halsbanden, manden, dekens, kleedjes etc. mogelijk zoekraken of stuk gaan, en derhalve niet vergoed worden.

22.Uw dier dient vrij te zijn van vlooien en wormen. Indien uw dier bij mij verblijft en ik merk dat uw hond vlooien en/of wormen heeft kan het nodig zijn om uw hond hiertegen te behandelen. De kosten zijn voor uw rekening. Een Tic-Clip biedt naar mijn mening geen afdoende bescherming tegen vlooien.

23. Bij overeenkomsten over pensionverblijf boven de 100 euro wordt een aanbetaling gevraagd, deze bedraagt 50% van de totale pensionprijs.

a. Als u de afspraak om uw hond 7 dagen of langer bij mij te laten verblijven binnen 2 weken voor aanvang annuleert zullen er kosten in rekening gebracht worden. Deze bedragen 50% van de volledige pensionprijs.


TRAINING, GEDRAGSTHERAPIE en SPEELWEIDE

24. U dient op tijd aanwezig te zijn.

25. Het gebruik van slipkettingen, touwen en uitrollijnen is niet toegestaan.

26. Indien uw hond lichamelijk niet in orde is dient u te overleggen of het volgen van een training verstandig is.

27. Honden die in het verleden betrokken zijn geweest bij een bijtincident mogen enkel gebruik maken van het speelveld mits dit vooraf aan mij gemeld is en er geen andere honden op het veld aanwezig zijn.

28. U blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van uw dier(en)

29. Mocht het voorkomen dat iemand anders voor u invalt bij het volgen van training met uw hond dan dient uw vervanger alle voorgaande oefeningen te beheersen.

30. Op het speelveld en tijdens de lessen mag er door de cursisten en het publiek niet gerookt of gegeten worden.

31. Het is niet gewenst dat publiek zich met de les gaat bemoeien, eventuele vragen van publiek kunnen aan het eind van de les centraal gesteld worden.

a. Het is niet toegestaan om dieren in de aangrenzende weide te voeren of op te jagen.

32. Lesuren dient u vooruit te betalen tenzij anders is overeen gekomen.


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de overeenkomst worden ingediend bij mij. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Privacyverklaring en toestemming verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verwerkt;

Mollie Hondenservice kan uw (persoons)gegevens verwerken wanneer u gebruikt maakt van de diensten van Mollie Hondenservice.

Gegevens die verwerkt worden door Mollie Hondenservice zijn: 

NAW gegevens diereigenaar

Telefoonnummer

E-mail adres

Naam, afstamming, chipnummer, geslacht, ras en leeftijd van uw dier

Adres waar uw dier verblijft

Gegevens van de dierverzekering waar uw dier verzekerd is

Declaratiegegevens

Verwijsgegevens

Gegevens dierenarts/ specialist/ verwijzer/ fokker

Informatie uit anamnese, onderzoek almede het behandelplan en advies

Vragenlijsten, emails en whatsapp berichten

Filmopnames die door u of door Mollie Hondenservice zijn gemaakt tbv gedragstherapie en/of training.

Doel

Mollie Hondenservice verwerkt uw gegevens: 

- ten behoeve van de verzorging en/of behandeling van uw dier 

- om contact met u op te kunnen nemen als u daarom vraagt of indien u geïnformeerd dient te worden. 

- om contact met derden op te kunnen nemen zoals collega’s en dierenartsen. 

Duur

Mollie Hondenservice bewaart uw gegevens voor onbepaalde tijd. 

Delen

Mollie Hondenservice verstrekt alleen gegevens indien sprake is van een noodsituatie waarin u zelf geen toestemming meer kunt geven en uw gezondheid of die van uw dier in gevaar is. 

Mollie Hondenservice kan informatie uit anamnese, vragenlijsten en filmopnames delen met collega's en dierenartsen. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan naw gegevens tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage correctie of verwijdering indienen via hondenservice@outlook.com 

Mollie Hondenservice zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren. 

Houdt u er rekening mee dat Mollie Hondenservice als onderneming wettelijk gehouden is de gegevens 15 jaar te bewaren. 

Intrekken

U heeft het recht om uw toestemming voor verwerking van gegevens in te trekken. Dit kunt u schriftelijk aangeven via hondenservice@outlook.com

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Mollie Hondenservice bovengenoemde aantoonbaar niet naleeft. 

Beveiliging

Mollie Hondenservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, volgens de normering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit wordt regelmatig geëvalueerd. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hondenservice@outlook.com.

0   Ik ga akkoord met deze voorwaarden

Datum;

Naam en handtekening;